Kinh doanh là hoạt động diễn ra rất phổ biến trong đời sống, vì mục tiêu lợi nhuận, trên cơ sở hợp pháp, bao gồm từ khâu đầu tư, khai thác, sản xuất, cung ứng đến tiêu thụ sản phẩm…      Muốn hoạt động kinh doanh hiệu quả trong điều kiện làm việc tập thể, nhất thiết phải quản trị các hoạt động đó. ...