Kính mời Cán bộ quản lý, giáo viên vào tham khảo, tiếp cận các bản mẫu SGK lớp 11 đã được Bộ GDĐT phê duyệt sử dụng.