[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 10/05/2021 (ID = 1530)

1 Ngày 08/05/2021 9:11:07 CH Tạo bởi Admin
BGH trường THPT Hoàng Văn Thụ thông báo thời khóa...
Cập nhật lúc 08/05/2021 9:11:07 CH

..

BGH trường THPT Hoàng Văn Thụ thông báo thời khóa...

 
Xem chi tiết TKB khối sáng
Xem chi tiết TKB khối chiều


(BBT nhà trường)

2 Ngày 08/05/2021 9:17:51 CH Cập nhật bởi Admin
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 10/4/2021
Cập nhật lúc 08/05/2021 9:17:51 CH

..

BGH trường THPT Hoàng Văn Thụ thông báo thời khóa...

 
Xem chi tiết TKB khối sáng
Xem chi tiết TKB khối chiều


(BBT nhà trường)

3 Ngày 08/05/2021 9:18:22 CH Cập nhật bởi Admin
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 10/05/2021
Cập nhật lúc 08/05/2021 9:18:22 CH

..

BGH trường THPT Hoàng Văn Thụ thông báo thời khóa...

 
Xem chi tiết TKB khối sáng
Xem chi tiết TKB khối chiều


(BBT nhà trường)

4 Ngày 08/05/2021 9:18:40 CH Cập nhật bởi Admin
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 10/05/2021
Cập nhật lúc 08/05/2021 9:18:40 CH

..

BGH trường THPT Hoàng Văn Thụ thông báo thời khóa...

 
Xem chi tiết TKB khối sáng
Xem chi tiết TKB khối chiều


(BBT nhà trường)

5 Ngày 08/05/2021 9:27:25 CH Cập nhật bởi Admin
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 10/05/2021
Cập nhật lúc 08/05/2021 9:27:25 CH

..

BGH trường THPT Hoàng Văn Thụ thông báo thời khóa...

 

Xem chi tiết TKB khối sáng
Xem chi tiết TKB khối chiều


(BBT nhà trường)

6 Ngày 08/05/2021 9:28:06 CH Xuất bản bởi Admin
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 10/05/2021
Cập nhật lúc 08/05/2021 9:28:06 CH

..

BGH trường THPT Hoàng Văn Thụ thông báo thời khóa...

 


Xem chi tiết TKB khối sáng
Xem chi tiết TKB khối chiều


(BBT nhà trường)