[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 04/05/21 nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (ID = 1529)

1 Ngày 03/05/2021 10:10:09 CH Tạo bởi Admin
Thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 04/05/21...
Cập nhật lúc 03/05/2021 10:10:09 CH

Căn cứ vào công văn số 11142/SGDĐT-CTTT V/v tiếp...

 

2 Ngày 03/05/2021 10:11:42 CH Cập nhật bởi Admin
Thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày...
Cập nhật lúc 03/05/2021 10:11:42 CH

Căn cứ vào công văn số 11142/SGDĐT-CTTT V/v tiếp...

 

3 Ngày 03/05/2021 10:16:06 CH Cập nhật bởi Admin
Thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày...
Cập nhật lúc 03/05/2021 10:16:06 CH

Căn cứ vào công văn số 11142/SGDĐT-CTTT V/v tiếp...

 

     (BBT nhà trường)

4 Ngày 03/05/2021 10:16:46 CH Cập nhật bởi Admin
Thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày...
Cập nhật lúc 03/05/2021 10:16:46 CH

Căn cứ vào công văn số 11142/SGDĐT-CTTT ngày...

 

     (BBT nhà trường)

5 Ngày 03/05/2021 10:19:09 CH Cập nhật bởi Admin
Thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày...
Cập nhật lúc 03/05/2021 10:19:09 CH

Căn cứ vào công văn số 11142/SGDĐT-CTTT ngày...

 

     (BBT nhà trường)

6 Ngày 15/05/2021 8:28:14 CH Xuất bản bởi Admin
Thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày...
Cập nhật lúc 15/05/2021 8:28:14 CH

Căn cứ vào công văn số 1142/SGDĐT-CTTT ngày...

 

     (BBT nhà trường)