[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGUYÊN VỌNG TRỰC TUYẾN 2021 (ID = 1528)

1 Ngày 28/04/2021 10:59:10 CH Tạo bởi Admin
Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng trực tuyến 2021
Cập nhật lúc 28/04/2021 10:59:10 CH

khong có

Tiêu đề

 

bottom


 

2 Ngày 28/04/2021 10:59:18 CH Cập nhật bởi Admin
Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng trực tuyến 2021
Cập nhật lúc 28/04/2021 10:59:18 CH

khong có

Tiêu đề

 

bottom


 

3 Ngày 29/04/2021 8:51:28 SA Cập nhật bởi Admin
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGUYÊN VỌNG TRỰC TUYẾN 2021
Cập nhật lúc 29/04/2021 8:51:28 SA

Năm 2021, ngoài việc cho thí sinh đăng ký xét...

Xem chi tiết Hướng dẫn ĐK Nguyện vọng trực tuyến

 

 (BBT nhà trường)

 

4 Ngày 29/04/2021 8:53:05 SA Cập nhật bởi Admin
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGUYÊN VỌNG TRỰC TUYẾN 2021
Cập nhật lúc 29/04/2021 8:53:05 SA

Năm 2021, ngoài việc cho thí sinh đăng ký xét...

Xem chi tiết Hướng dẫn ĐK Nguyện vọng trực tuyến

 

 (BBT nhà trường)

 

5 Ngày 29/04/2021 8:53:32 SA Cập nhật bởi Admin
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGUYÊN VỌNG TRỰC TUYẾN 2021
Cập nhật lúc 29/04/2021 8:53:32 SA

Năm 2021, ngoài việc cho thí sinh đăng ký xét...

Xem chi tiết Hướng dẫn ĐK Nguyện vọng trực tuyến

 

 (BBT nhà trường)

 

6 Ngày 29/04/2021 8:53:54 SA Cập nhật bởi Admin
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGUYÊN VỌNG TRỰC TUYẾN 2021
Cập nhật lúc 29/04/2021 8:53:54 SA

Năm 2021, ngoài việc cho thí sinh đăng ký xét...

 Xem chi tiết Hướng dẫn ĐK Nguyện vọng trực tuyến 

 (BBT nhà trường)

 

7 Ngày 29/04/2021 8:55:10 SA Cập nhật bởi Admin
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGUYÊN VỌNG TRỰC TUYẾN 2021
Cập nhật lúc 29/04/2021 8:55:10 SA

Năm 2021, ngoài việc cho thí sinh đăng ký xét...

 Xem chi tiết Hướng dẫn ĐK Nguyện vọng trực tuyến

Video hướng dẫn ĐK Nguyện vọng trực tuyến

 

 (BBT nhà trường)

 

8 Ngày 29/04/2021 8:55:33 SA Cập nhật bởi Admin
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGUYÊN VỌNG TRỰC TUYẾN 2021
Cập nhật lúc 29/04/2021 8:55:33 SA

Năm 2021, ngoài việc cho thí sinh đăng ký xét...

 


Xem chi tiết Hướng dẫn ĐK Nguyện vọng trực tuyến
Video hướng dẫn ĐK Nguyện vọng trực tuyến

 

 (BBT nhà trường)

 

9 Ngày 29/04/2021 8:55:56 SA Cập nhật bởi Admin
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGUYÊN VỌNG TRỰC TUYẾN 2021
Cập nhật lúc 29/04/2021 8:55:56 SA

Năm 2021, ngoài việc cho thí sinh đăng ký xét...

 

Xem chi tiết Hướng dẫn ĐK Nguyện vọng trực tuyến
Video hướng dẫn ĐK Nguyện vọng trực tuyến

 

 (BBT nhà trường)

 

10 Ngày 29/04/2021 8:56:15 SA Cập nhật bởi Admin
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGUYÊN VỌNG TRỰC TUYẾN 2021
Cập nhật lúc 29/04/2021 8:56:15 SA

Năm 2021, ngoài việc cho thí sinh đăng ký xét...

 

Xem chi tiết Hướng dẫn ĐK Nguyện vọng trực tuyếnVideo hướng dẫn ĐK Nguyện vọng trực tuyến

 

 (BBT nhà trường)

 

11 Ngày 29/04/2021 8:56:31 SA Xuất bản bởi Admin
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGUYÊN VỌNG TRỰC TUYẾN 2021
Cập nhật lúc 29/04/2021 8:56:31 SA

Năm 2021, ngoài việc cho thí sinh đăng ký xét...

 

Xem chi tiết Hướng dẫn ĐK Nguyện vọng trực tuyến

Video hướng dẫn ĐK Nguyện vọng trực tuyến

 

 (BBT nhà trường)