[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ HƯỚNG DẪN VỀ KHAI PHIẾU ĐĂNG KỲ DỰ THI THPT QG NĂM 2021 (ID = 1525)

1 Ngày 20/04/2021 11:15:14 SA Tạo bởi Admin
2 Ngày 20/04/2021 11:17:13 SA Cập nhật bởi Admin
Trường THPT Hoàng Văn Thụ hướng dẫn về khai phiếu...
Cập nhật lúc 20/04/2021 11:17:13 SA

...

Trường THPT Hoàng Văn Thụ hướng dẫn về khai phiếu...

Phụ huynh và học sinh có thể tham khảo :
1. Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp

2. Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 bổ sung sửa đổi một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp
3. Công văn 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
4. Công văn số 1201/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở GDĐT về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
5. Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ GDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.
6. Công văn 1444/ BGDĐT-GDĐH ngày 15/4/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn Công tác tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.

Xem chi tiết tại đây: Hướng dẫn ghi phiếu ĐKDT kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng sư phạm.
Xem chi tiết tại đây: Phiếu ĐKDT mẫu.
Xem chi tiết tại đây: Mã trường, mã quận.
Xem chi tiết tại đây: Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng nghành Giáo dục mầm non.




(BBT nhà trường)

3 Ngày 20/04/2021 11:18:02 SA Cập nhật bởi Admin
Trường THPT Hoàng Văn Thụ hướng dẫn về khai phiếu...
Cập nhật lúc 20/04/2021 11:18:02 SA

...

Trường THPT Hoàng Văn Thụ hướng dẫn về khai phiếu...


Phụ huynh và học sinh có thể tham khảo :

1. Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp

2. Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 bổ sung sửa đổi một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp
3. Công văn 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
4. Công văn số 1201/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở GDĐT về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
5. Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ GDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.
6. Công văn 1444/ BGDĐT-GDĐH ngày 15/4/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn Công tác tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.

Xem chi tiết tại đây: Hướng dẫn ghi phiếu ĐKDT kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng sư phạm.
Xem chi tiết tại đây: Phiếu ĐKDT mẫu.
Xem chi tiết tại đây: Mã trường, mã quận.
Xem chi tiết tại đây: Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng nghành Giáo dục mầm non.




(BBT nhà trường)

4 Ngày 20/04/2021 11:21:55 SA Cập nhật bởi Admin
Trường THPT Hoàng Văn Thụ hướng dẫn về khai phiếu...
Cập nhật lúc 20/04/2021 11:21:55 SA

...

Trường THPT Hoàng Văn Thụ hướng dẫn về khai phiếu...



Phụ huynh và học sinh có thể tham khảo :

1. Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp

2. Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 bổ sung sửa đổi một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp
3. Công văn 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
4. Công văn số 1201/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở GDĐT về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
5. Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ GDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.
6. Công văn 1444/ BGDĐT-GDĐH ngày 15/4/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn Công tác tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.

Xem chi tiết tại đây: Hướng dẫn ghi phiếu ĐKDT kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng sư phạm.
Xem chi tiết tại đây: Phiếu ĐKDT mẫu.
Xem chi tiết tại đây: Mã trường, mã quận.
Xem chi tiết tại đây: Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng nghành Giáo dục mầm non.




(BBT nhà trường)

5 Ngày 20/04/2021 11:23:11 SA Cập nhật bởi Admin
Trường THPT Hoàng Văn Thụ hướng dẫn về khai phiếu...
Cập nhật lúc 20/04/2021 11:23:11 SA

...

Trường THPT Hoàng Văn Thụ hướng dẫn về khai phiếu...


Phụ huynh và học sinh có thể tham khảo :

1. Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp

2. Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 bổ sung sửa đổi một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp
3. Công văn 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
4. Công văn số 1201/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở GDĐT về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
5. Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ GDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.
6. Công văn 1444/ BGDĐT-GDĐH ngày 15/4/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn Công tác tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.

Xem chi tiết tại đây: Hướng dẫn ghi phiếu ĐKDT kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng sư phạm.
Xem chi tiết tại đây: Phiếu ĐKDT mẫu.
Xem chi tiết tại đây: Mã trường, mã quận.
Xem chi tiết tại đây: Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng nghành Giáo dục mầm non.




(BBT nhà trường)

6 Ngày 20/04/2021 11:27:00 SA Cập nhật bởi Admin
Trường THPT Hoàng Văn Thụ hướng dẫn về khai phiếu...
Cập nhật lúc 20/04/2021 11:27:00 SA

...

TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ HƯỚNG DẪN VỀ KHAI PHIẾU...


PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ THAM KHẢO :

1. Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp

2. Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 bổ sung sửa đổi một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp
3. Công văn 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
4. Công văn số 1201/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở GDĐT về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
5. Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ GDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.
6. Công văn 1444/ BGDĐT-GDĐH ngày 15/4/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn Công tác tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.

Xem chi tiết tại đây: Hướng dẫn ghi phiếu ĐKDT kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng sư phạm.
Xem chi tiết tại đây: Phiếu ĐKDT mẫu.
Xem chi tiết tại đây: Mã trường, mã quận.
Xem chi tiết tại đây: Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng nghành Giáo dục mầm non.




(BBT nhà trường)

7 Ngày 20/04/2021 11:29:02 SA Cập nhật bởi Admin
Trường THPT Hoàng Văn Thụ hướng dẫn về khai phiếu...
Cập nhật lúc 20/04/2021 11:29:02 SA

...

TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ HƯỚNG DẪN VỀ KHAI PHIẾU...


PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ THAM KHẢO :

1. Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp

2. Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 bổ sung sửa đổi một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp
3. Công văn 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
4. Công văn số 1201/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở GDĐT về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
5. Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ GDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.
6. Công văn 1444/ BGDĐT-GDĐH ngày 15/4/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn Công tác tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.

Xem chi tiết tại đây: Hướng dẫn ghi phiếu ĐKDT kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng sư phạm.
Xem chi tiết tại đây: Phiếu ĐKDT mẫu.
Xem chi tiết tại đây: Mã trường, mã quận.
Xem chi tiết tại đây: Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng nghành Giáo dục mầm non.




(BBT nhà trường)

8 Ngày 20/04/2021 11:29:58 SA Cập nhật bởi Admin
TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ HƯỚNG DẪN VỀ KHAI PHIẾU...
Cập nhật lúc 20/04/2021 11:29:58 SA

...

Trường THPT Hoàng Văn Thụ hướng dẫn về khai phiếu...

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ THAM KHẢO :
1. Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp

2. Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 bổ sung sửa đổi một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp
3. Công văn 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
4. Công văn số 1201/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở GDĐT về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
5. Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ GDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.
6. Công văn 1444/ BGDĐT-GDĐH ngày 15/4/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn Công tác tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.

Xem chi tiết tại đây: Hướng dẫn ghi phiếu ĐKDT kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng sư phạm.
Xem chi tiết tại đây: Phiếu ĐKDT mẫu.
Xem chi tiết tại đây: Mã trường, mã quận.
Xem chi tiết tại đây: Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng nghành Giáo dục mầm non.




(BBT nhà trường)

9 Ngày 20/04/2021 11:31:08 SA Cập nhật bởi Admin
TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ HƯỚNG DẪN VỀ KHAI PHIẾU...
Cập nhật lúc 20/04/2021 11:31:08 SA

...

Trường THPT Hoàng Văn Thụ hướng dẫn về khai phiếu...

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ THAM KHẢO :
1. Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp

2. Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 bổ sung sửa đổi một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp
3. Công văn 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
4. Công văn số 1201/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở GDĐT về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
5. Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ GDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.
6. Công văn 1444/ BGDĐT-GDĐH ngày 15/4/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn Công tác tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.

Xem chi tiết tại đây: Hướng dẫn ghi phiếu ĐKDT kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng sư phạm.
Xem chi tiết tại đây: Phiếu ĐKDT mẫu.
Xem chi tiết tại đây: Mã trường, mã quận.
Xem chi tiết tại đây: Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng nghành Giáo dục mầm non.




(BBT nhà trường)

10 Ngày 20/04/2021 11:32:06 SA Cập nhật bởi Admin
TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ HƯỚNG DẪN VỀ KHAI PHIẾU...
Cập nhật lúc 20/04/2021 11:32:06 SA

...

Trường THPT Hoàng Văn Thụ hướng dẫn về khai phiếu...

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ THAM KHẢO :
1. Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp

2. Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 bổ sung sửa đổi một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp
3. Công văn 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
4. Công văn số 1201/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở GDĐT về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
5. Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ GDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.
6. Công văn 1444/ BGDĐT-GDĐH ngày 15/4/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn Công tác tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.

Xem chi tiết tại đây: Hướng dẫn ghi phiếu ĐKDT kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng sư phạm.
Xem chi tiết tại đây: Phiếu ĐKDT mẫu.
Xem chi tiết tại đây: Mã trường, mã quận.
Xem chi tiết tại đây: Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng nghành Giáo dục mầm non.




(BBT nhà trường)

11 Ngày 20/04/2021 11:33:50 SA Cập nhật bởi Admin
TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ HƯỚNG DẪN VỀ KHAI PHIẾU...
Cập nhật lúc 20/04/2021 11:33:50 SA

...

Trường THPT Hoàng Văn Thụ hướng dẫn về khai phiếu...

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ THAM KHẢO :
1. Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp

2. Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 bổ sung sửa đổi một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp
3. Công văn 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
4. Công văn số 1201/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở GDĐT về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
5. Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ GDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.
6. Công văn 1444/ BGDĐT-GDĐH ngày 15/4/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn Công tác tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.

Xem chi tiết tại đây: Hướng dẫn ghi phiếu ĐKDT.
Xem chi tiết tại đây: Phiếu ĐKDT mẫu.
Xem chi tiết tại đây: Mã trường, mã quận.
Xem chi tiết tại đây: Quy chế tuyển sinh trình độ ĐH, CĐ nghành Giáo dục mầm non.




(BBT nhà trường)

12 Ngày 20/04/2021 11:34:19 SA Cập nhật bởi Admin
TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ HƯỚNG DẪN VỀ KHAI PHIẾU...
Cập nhật lúc 20/04/2021 11:34:19 SA

...

Trường THPT Hoàng Văn Thụ hướng dẫn về khai phiếu...

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ THAM KHẢO :
1. Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp

2. Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 bổ sung sửa đổi một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp
3. Công văn 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
4. Công văn số 1201/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở GDĐT về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
5. Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ GDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.
6. Công văn 1444/ BGDĐT-GDĐH ngày 15/4/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn Công tác tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.

Xem chi tiết tại đây: Hướng dẫn ghi phiếu ĐKDT.
Xem chi tiết tại đây: Phiếu ĐKDT mẫu.
Xem chi tiết tại đây: Mã trường, mã quận.
Xem chi tiết tại đây: Quy chế tuyển sinh trình độ ĐH, CĐ nghành Giáo dục mầm non.




(BBT nhà trường)

13 Ngày 20/04/2021 11:36:40 SA Cập nhật bởi Admin
TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ HƯỚNG DẪN VỀ KHAI PHIẾU...
Cập nhật lúc 20/04/2021 11:36:40 SA

...

Trường THPT Hoàng Văn Thụ hướng dẫn về khai phiếu...


1. Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp

2. Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 bổ sung sửa đổi một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp
3. Công văn 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
4. Công văn số 1201/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở GDĐT về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
5. Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ GDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.
6. Công văn 1444/ BGDĐT-GDĐH ngày 15/4/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn Công tác tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.

Xem chi tiết tại đây: Hướng dẫn ghi phiếu ĐKDT.
Xem chi tiết tại đây: Phiếu ĐKDT mẫu.
Xem chi tiết tại đây: Mã trường, mã quận.
Xem chi tiết tại đây: Quy chế tuyển sinh trình độ ĐH, CĐ nghành Giáo dục mầm non.




(BBT nhà trường)

14 Ngày 20/04/2021 11:38:06 SA Cập nhật bởi Admin
TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ HƯỚNG DẪN VỀ KHAI PHIẾU...
Cập nhật lúc 20/04/2021 11:38:06 SA

...

Trường THPT Hoàng Văn Thụ hướng dẫn về khai phiếu...


1. Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp

2. Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 bổ sung sửa đổi một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp
3. Công văn 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
4. Công văn số 1201/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở GDĐT về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
5. Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ GDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.
6. Công văn 1444/ BGDĐT-GDĐH ngày 15/4/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn Công tác tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.

Xem chi tiết tại đây: Hướng dẫn ghi phiếu ĐKDT.
Xem chi tiết tại đây: Phiếu ĐKDT mẫu.
Xem chi tiết tại đây: Mã trường, mã quận.
Xem chi tiết tại đây: Quy chế tuyển sinh trình độ ĐH, CĐ nghành Giáo dục mầm non.


PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIÊP THPT VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG ( Mẫu)

(BBT nhà trường)

15 Ngày 20/04/2021 11:40:18 SA Cập nhật bởi Admin
TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ HƯỚNG DẪN VỀ KHAI PHIẾU...
Cập nhật lúc 20/04/2021 11:40:18 SA

...

Trường THPT Hoàng Văn Thụ hướng dẫn về khai phiếu...


1. Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp

2. Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 bổ sung sửa đổi một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp
3. Công văn 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
4. Công văn số 1201/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở GDĐT về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
5. Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ GDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.
6. Công văn 1444/ BGDĐT-GDĐH ngày 15/4/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn Công tác tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.

Xem chi tiết tại đây: Hướng dẫn ghi phiếu ĐKDT.
Xem chi tiết tại đây: Phiếu ĐKDT mẫu.
Xem chi tiết tại đây: Mã trường, mã quận.
Xem chi tiết tại đây: Quy chế tuyển sinh trình độ ĐH, CĐ nghành Giáo dục mầm non.


PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIÊP THPT VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG ( Mẫu)

                   (BBT nhà trường)

16 Ngày 29/04/2021 8:43:32 SA Xuất bản bởi Admin
TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ HƯỚNG DẪN VỀ KHAI PHIẾU...
Cập nhật lúc 29/04/2021 8:43:32 SA

...

Trường THPT Hoàng Văn Thụ hướng dẫn về khai phiếu...


1. Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp

2. Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 bổ sung sửa đổi một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp
3. Công văn 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
4. Công văn số 1201/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở GDĐT về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
5. Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ GDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.
6. Công văn 1444/ BGDĐT-GDĐH ngày 15/4/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn Công tác tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.

Xem chi tiết tại đây: Hướng dẫn ghi phiếu ĐKDT.
Xem chi tiết tại đây: Phiếu ĐKDT mẫu.
Xem chi tiết tại đây: Mã trường, mã quận.
Xem chi tiết tại đây: Quy chế tuyển sinh trình độ ĐH, CĐ nghành Giáo dục mầm non.


PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIÊP THPT VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG ( Mẫu)

                   (BBT nhà trường)