[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2020 (ID = 1426)

1 Ngày 09/04/2020 9:46:23 CH Tạo bởi Admin
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách...
Cập nhật lúc 09/04/2020 9:46:23 CH

Theo quy định của Bộ Tài Chính hướng dẫn về công...
2 Ngày 09/04/2020 9:48:54 CH Cập nhật bởi Admin
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách...
Cập nhật lúc 09/04/2020 9:48:54 CH

Theo quy định của Bộ Tài Chính hướng dẫn về công...

3 Ngày 09/04/2020 9:49:47 CH Cập nhật bởi Admin
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách...
Cập nhật lúc 09/04/2020 9:49:47 CH

Theo quy định của Bộ Tài Chính hướng dẫn về công...

4 Ngày 09/04/2020 9:50:18 CH Cập nhật bởi Admin
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách...
Cập nhật lúc 09/04/2020 9:50:18 CH

Theo quy định của Bộ Tài Chính hướng dẫn về công...

5 Ngày 25/03/2021 5:05:42 CH Cập nhật bởi Admin
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách...
Cập nhật lúc 25/03/2021 5:05:42 CH

Theo quy định của Bộ Tài Chính hướng dẫn về công...

6 Ngày 25/03/2021 5:15:54 CH Xuất bản bởi Admin
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách...
Cập nhật lúc 25/03/2021 5:15:54 CH

Theo quy định của Bộ Tài Chính hướng dẫn về công...