[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019 - 2020. (ID = 1378)

1 Ngày 29/02/2020 8:54:31 CH Tạo bởi Admin
Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019...
Cập nhật lúc 29/02/2020 8:54:31 CH

Căn cứ vào công văn số 4054/SGDĐT-GDTX-CN của Sở...

 
Chi tiết hướng dẫn xem file đính kèm tại đây

2 Ngày 29/02/2020 8:55:07 CH Cập nhật bởi Admin
Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019...
Cập nhật lúc 29/02/2020 8:55:07 CH

Căn cứ vào công văn số 4054/SGDĐT-GDTX-CN của Sở...

 
Chi tiết hướng dẫn xem file đính kèm tại đây

3 Ngày 29/02/2020 9:08:22 CH Cập nhật bởi Admin
Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019...
Cập nhật lúc 29/02/2020 9:08:22 CH

Căn cứ vào công văn số 4054/SGDĐT-GDTX-CN của Sở...

 
Chi tiết hướng dẫn xem file đính kèm tại đây

4 Ngày 29/02/2020 9:09:34 CH Cập nhật bởi Admin
Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019...
Cập nhật lúc 29/02/2020 9:09:34 CH

Căn cứ vào công văn số 4054/SGDĐT-GDTX-CN của Sở...

 
Chi tiết hướng dẫn xem file đính kèm
tại đây

5 Ngày 29/02/2020 9:13:24 CH Cập nhật bởi Admin
Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019...
Cập nhật lúc 29/02/2020 9:13:24 CH

Căn cứ vào công văn số 4054/SGDĐT-GDTX-CN của Sở...

 
Chi tiết hướng dẫn xem file đính kèm
tại đây

6 Ngày 29/02/2020 9:13:46 CH Cập nhật bởi Admin
Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019...
Cập nhật lúc 29/02/2020 9:13:46 CH

Căn cứ vào công văn số 4054/SGDĐT-GDTX-CN của Sở...

 
Chi tiết hướng dẫn xem file đính kèm
tại đây

7 Ngày 29/02/2020 9:14:51 CH Cập nhật bởi Admin
Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019...
Cập nhật lúc 29/02/2020 9:14:51 CH

Căn cứ vào công văn số 4054/SGDĐT-GDTX-CN của Sở...

 
Chi tiết hướng dẫn xem file đính kèm
tại đây

8 Ngày 29/02/2020 9:15:46 CH Cập nhật bởi Admin
Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019...
Cập nhật lúc 29/02/2020 9:15:46 CH

Căn cứ vào công văn số 4054/SGDĐT-GDTX-CN của Sở...

 
Chi tiết hướng dẫn xem file đính kèm
tại đây

9 Ngày 29/02/2020 9:16:08 CH Cập nhật bởi Admin
Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019...
Cập nhật lúc 29/02/2020 9:16:08 CH

Căn cứ vào công văn số 4054/SGDĐT-GDTX-CN của Sở...

 Chi tiết hướng dẫn xem file đính kèm tại đây

10 Ngày 29/02/2020 9:16:30 CH Xuất bản bởi Admin
Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019...
Cập nhật lúc 29/02/2020 9:16:30 CH

Căn cứ vào công văn số 4054/SGDĐT-GDTX-CN của Sở...

Chi tiết hướng dẫn xem file đính kèm tại đây