de thi hk2
de thi hk2 lop 11 - de 1
Cập nhật lúc: 25 Tháng Năm 2011 10:10:04 SA

.

  TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ                                         KIỂM TRA HỌC KỲ II – LỚP 11

           NH: 2010 – 2011                                                                    MÔN : GDCD

                   ĐỀ 1                                                                        THỜI GIAN: 40 PHÚT

 

HỌ VÀ TÊN:………………………………...

LỚP: ……………………….       

MÃ SỐ:…………………….

NGÀY KIỂM TRA : …………………....

ĐIỂM

LỜI PHÊ CỦA THẦY ( CÔ) GIÁO


BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

01

11

21

31

02

12

22

32

03

13

23

33

04

14

24

34

05

15

25

35

06

16

26

36

07

17

27

37

08

18

28

38

09

19

29

39

10

20

30

40

 L­u ý: Tô bng bót ch× đèi víi mçi c©u tr¾c nghim, hc sinh ®­c chọn vµ t« kÝn mt « trßn t­¬ng ng víi ph­¬ng ¸n tr¶ li. 
C¸ch t« ®
ú
ng : ˜      C¸ch t« sai: ¤ ¢ Ä

 


Câu 1.  Dân số tăng quá nhanh là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng:

A.  Thừa lao động, khó giải quyết việc làm.

B.  Các tệ nạn xã hộị tăng.

C.  Mức sống thấp, bệnh tật nhiều.

D.  Tất cả phương án trên.

Câu 2.  Giải quyết việc làm đảm bảo cho mọi người có khả năng lao động đều có cơ hội có việc làm là trách nhiệm của:

A.  Các nhà nước.                 B.  Gia đình

C.  Các doanh nghiệp .                        D.  Toàn xã hội .

Câu 3.  Chính sách giáo dục và đào tạo ở nước ta nhằm :

A.  Phát triển các năng lực của con người.

B.  Bồi dưỡng và phát triển phẩm chất của con người.

C.  Bồi dưỡng và phát triển những phẩm chất, năng lực của con người về tư tưởng, đạo đức, khoa học, sức khoẻ, nghề nghiệp

D.  Nâng cao trình độ của con người.

Câu 4.  Khoa học công nghệ có vai trò?

A.  Đào tạo được nhiều nhân tài, chuyên gia trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

B.  Động lực thúc đẩy sự  phát triển của đất nước.       

C.  Bồi dưỡng phát triển phẩm chất của con người.

D.  Xây dựng nền văn hóa tốt đẹp

Câu 5.  Ngày dân số thế giới là ngày :

A.  5 tháng 6                                          B.  11 tháng 7       

C.  31 tháng 5                                        D.  1 tháng 12

Câu 6.  Phương án nào chưa đúng khi nói đến vai trò của giáo dục đào tạo ?

A.  Động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá.    

B.  Điều kiện phát huy nguồn nhân lực.

C.  Giữ gìn, truyền bá văn minh nhân loại.

D.  Là nền tảng tinh thần của xã hội.

Câu 7.  Trong các biện pháp thực hiện chính sách dân số dưới đây, biện pháp nào tác động trực tiếp tới nhận thức của con người?

A.  Tuyên truyền giáo dục về chính sách dân số.

B.  Tranh thủ sự giúp đỡ của Liên hiệp quốc.

C.  Nhà nước tăng cường đầu tư kinh phí.

D.  Xã hội hoá công tác dân số.

Câu 8.  Vấn đế nào dưới đây được đặc biệt chú ý ở nước ta do tác động lâu dài của nó đối với chất lượng cuộc sống bền vững?

A.  Phát triển đô thị .            B.  Phát triển chăn nuôi gia đình.

C.  Giáo dục và rèn luyện thể chất cho thế hệ trẻ.

D.  Giáo dục môi trường cho thế hệ trẻ.

Câu 9.  Biện pháp nào góp phần phát triển khoa học công nghệ ?

A.  Đầu tư kinh phí cho việc nghiên cứu đề tài xử lí rác thải.

B.  Tổ chức các ngày lễ hội truyền thống của đất nước.

C.  Vận động trẻ em đến lớp ở vùng sâu vùng xa.

D.  Đa dạng hoá các loại hình trường và các hình thức giáo dục.

Câu 10.  Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại là tiếp thu:

A.  Những tư tưởng tiến bộ.              

B.  Những tư tưởng tiến bộ ,nhân đạo, thành tựu trên tất cả các lĩnh vực của nhân loại.

C.  Những tành tựu trên lĩnh vực văn hoá nghệ thuật.

D.  Những thành tựu trong lĩnh vực khoa học kĩ thuật.

Câu 11.  Sử dụng hợp lý tài nguyên, môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước nâng cao chất lượng môi trường:Đó là…………Của nhà nước ta.

A.  Mục tiêu.                                         B.  Phương hướng.

C.  Định hướng.                                    D.  Mục đích.

Câu 12.  Mục tiêu thực hiện chính sách dân số nước ta hiện nay là:

A.  Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số.

B.  Nâng cao chất lượng dân số.

C.  Ôn định qui mô, cơ cấu dân số.                   D.  Tất cả ý trên.

Câu 13.  Cho biết ý kiến sai

A.  Tàn phá rừng là nguyên nhân cơ bản gây lũ lụt hạn hán

B.  Bảo vệ tài nguyên là trách nhiệm của nhà nước

C.  Tàn phá tài nguyên thiên nhiên là do ý thức người dân chưa cao

D.  Tiết kiệm nước là tiết kiệm tiền

Câu 14.Học sinh cần phê phán, đấu tranh với hành vi nào ?

A.  Gian lận trong thi cử.

B.  Không tham gia vào các tệ nạn xã hội.

C.  Tham gia vào các hoạt động thanh niên tình nguyện.

D.  Nghiêm túc, học tập tốt.

Câu 15.  Ô nhiễm môi trường gây tác hại trực tiếp cho:

A.  Đất.                                                   B.  Nước và không khí.

C.  Sức khỏe con người.                      D.  Cả A,B,C.

Câu 16.  Tài nguyên môi trường nước ta phong phú thuận lợi cho sự phát triển đất nước. Nhưng điều đáng lo ngại hiện nay là:

A.  Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên .

B.  Lực  lượng lao động dồi dào .

C.  Nguy cơ cạn kiệt tài nguyên, môi trường bị ô nhiễm .

D.  Khai thác hợp lý, tiết kiệm tài nguyên.

Câu 17.  Việc làm nào không đúng?

A.  Vệ sinh nơi công cộng. B.  Không vứt rác bừa bãi.

C.  Khạc nhổ trên cầu thang, lớp học.

D.  Vệ sinh trường lớp sạch sẽ.

Câu 18.Nền văn hoá mà chúng ta đang xây dựng là nền văn hoá ?

A.  Tiên tiến.                   B.  Có nội dung xã hội chủ nghĩa.

C.  Tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.    D.  Mang bản sắc dân tộc.

Câu 19.  Nguyên nhân chính ảnh hưởng đến việc làm là:

A.  Ý thức người dân.                               B.  Sự gia tăng dân số.

C.  Chính sách dân số chưa hợp lý.       D.  Dân trí thấp.

Câu 20.  Cách xử lý nước thải nào dưới đây đỡ gây ô nhiễm môi trường:

A.  Áp dụng công nghệ hiện đại để xử lí rác thải .

B.  Đốt và xả khí lên cao.

C.  Chôn sâu.                                  D.  Đổ tập trung vào bãi rác.

Câu 21.  Chính sách việc làm nước ta sẽ mang lại ……….cho người lao động.

A.  Thuận lợi.                                        B.  Nhiều bất lợi.

C.  Hạn chế.                                          D.  Khó khăn.

Câu 22.  Tình hình việc làm nước ta hiện nay đang diễn ra:

A.  Bức xúc lớn.                    B.  Không đáng lo ngại.

C.  Bình thường.                   D.  Ổn định.

Câu 23. Mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo hiện nay là:

A.  Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

B.  Chấn hưng nền giáo dục.

C.  Đổi mới toàn diện giáo dục.         D.  Các câu trên đúng.

Câu 24.  Nhà nước đã có những chủ trương gì để giải quyết việc làm cho người lao động?

A.  Tăng cường hợp tác đầu tư nước ngoài.

B.  Tạo điều kiện để người lao động tự do học nghề, chủ động tìm kiếm việc làm.

C.  Khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước sản xuất kinh doanh.

D.  Tất cả các phương án trên.

Câu 25.  Sức khoẻ sinh sản là trạng thái về:

A.  Thể chất .         B.  Thể chất, tinh thần và chức năng sinh sản.

C.  Thể chất, tinh thần.                       D.  Tinh thần.

Câu 26.  Câu nói : "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu" là của ai?

A.  Phan Bội Châu.                               B.  Trần Phú.

C.  Hồ Chí Minh.                                 D.  Lê Duẩn.

Câu 27.  Hành vi nào công dân thực hiện đúng qui định chính sách bảo vệ tài nguyên môi trường.

A.  Vứt động vật chết ra đường

B.  Dùng thuốc bảo vệ thực  vật quá giới hạn cho phép

C.  Xây cống rãnh thoát nước.

D.  Lấp ao hồ xây nhà ở

Câu 28.  Khoa học & công nghệ giữ vai trò  ……..….trong việc đẩy mạnh CNH-HĐH ở nước ta.

A.  Chiến lược.  B.  Then chốt.   C.  Nền tảng.    D.  Quan trọng

Câu 29.  Hành vi nào cần phê phán ?

A.  Khuyến khích tổ chức các ngày lễ hội truyền thống

B.  Tổ chức lễ hội giỗ tổ Hùng Vương hàng năm.

C.  Bảo tồn, tu bổ các di tích lịch sử

D.  Phá huỷ đình chùa, đền miếu.

Câu 30.  Chọn phương án đúng nhất  về nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo :

A.  Xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

B.  Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

C.  Phục vụ sự nghiệp hiện đại hoá, công nghiệp hoá.

D.  Đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước.

Câu 31.  Ở nước ta, bảo vệ môi trường là sự nghiệp của:

A.  Thế hệ trẻ.                       B.  Đảng, nhà nước và toàn dân ta.

C.  Bộ khoa học công nghệ và môi trường.

D.  Đảng,  nhà nước ta.

Câu 32.  Chọn phương án đúng về vai trò của văn hoá ?

A.  Văn hoá không có ảnh hưởng gì đến sự phát triển kinh tế xã hội.

B.  Văn hoá chỉ giúp con người hưởng thụ những giá trị tinh thần.

C.  Văn hoá là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

D.  Văn hoá chỉ giúp con người hưởng thụ những giá trị vật chất.

Câu 33.  Điền từ thích hợp vào chỗ: "Làm cho chủ nghĩa Mác -LêNin và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh giữ vai trò.....................trong đời sống tinh thần của nhân dân".

A.  Chi phối toàn bộ.                                           B.  Cơ sở. 

C.  Chủ đạo.                                                          D.  Quan trọng.

Câu 34.  Công nghệ do bốn yếu tố hợp thành, yếu tố nào sau đây giữ vị trí trung tâm?

A.  Con người.     B.  Quản lí.     C.  Thiết bị.      D.  Thông tin.

Câu 35.  Câu nói: "Vì sự nghiệp mười năm trồng cây.Vì sự nghiệp trăm năm trồng người."là   của ai ? 

A.  Hồ Chí Minh.                                  B.  Võ Nguyên Giáp.

C.  Lê Nin.                                             D.  Ăng ghen.

Câu 36.  Việc làm nào sau đây góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ?

A.  Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử.

B.  Xoá bỏ các di tích lịch sử.

C.  Truyền bá văn hoá phẩm không lành mạnh vào trong nước.

D.  Giữ gìn những hủ tục.

Câu 37.  Để phát triển giáo dục và đào tạo chúng ta không nên:

A.  Ưu tiên đầu tư cho giáo dục đào tạo.

B.  Tăng cường hợp tác quốc tế.

C.  Nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục đào tạo.

D.  Quá chú trọng đến thành tích.

Câu 38.  Trách nhiệm của công dân đối với chính sách giải quyết việc làm:

A.  Không cần phải đi làm vì gia đình đã có người ở nước ngoài chu cấp về kinh tế.

B.  Chủ động tìm kiếm việc làm.

C.  Chờ đợi nhà nước phân công.

D.  Tránh những công việc khó khăn, vất vả.

Câu 39.  Nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng tài nguyên môi trường nước ta hiện nay là:

A.  Dân số tăng nhanh.                      

B.  Nguồn nước ô nhiễm.

C.  Ý thức bảo vệ môi trường kém

D.  Khai thác tài nguyên bừa bãi.

Câu 40.  Các nước phát triển trên thế giới hiện nay họ trở nên giàu có là do:

A.  Gây chiến tranh để cướp đoạt của cải.

B.  Nguồn nhân lực dồi dào.

C.  Tài nguyên phong phú.

D.  Nắm và sử dụng được khoa học công nghệ.


 


 

 

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK2 LỚP 11 NĂM HỌC 2010 – 2011

ĐỀ 1

 

 

 


Câu 1

 

 

 

X

Câu 2

 

 

 

X

Câu 3

 

 

X

 

Câu 4

 

X

 

 

Câu 5

 

X

 

 

Câu 6

 

 

 

X

Câu 7

X

 

 

 

Câu 8

 

 

 

X

Câu 9

X

 

 

 

Câu 10

 

X

 

 

Câu 11

X

 

 

 

Câu 12

 

 

 

X

Câu 13

 

X

 

 

Câu 14

X

 

 

 

Câu 15

 

 

 

X

Câu 16

 

 

X

 

Câu 17

 

 

X

 

Câu 18

 

 

X

 

Câu 19

 

X

 

 

Câu 20

X

 

 

 

Câu 21

X

 

 

 

Câu 22

X

 

 

 

Câu 23

 

 

 

X

Câu 24

 

 

 

X

Câu 25

 

X

 

 

Câu 26

 

 

X

 

Câu 27

 

 

X

 

Câu 28

 

X

 

 

Câu 29

 

 

 

X

Câu 30

 

X

 

 

Câu 31

 

X

 

 

Câu 32

 

 

X

 

Câu 33

 

 

X

 

Câu 34

X

 

 

 

Câu 35

X

 

 

 

Câu 36

X

 

 

 

Câu 37

 

 

 

X

Câu 38

 

X

 

 

Câu 39

 

 

X

 

Câu 40

 

 

 

X


 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại

Yahoo:   
Skype: thpt_hoangvanthu
 info@hoangvanthu.edu.vn
Nhỏ to tâm sự

Số lượt truy cập:
3203038