Nội dung ôn thi HKII
Cập nhật lúc: 15 Tháng Tư 2011 1:25:55 CH

.

NỘI DUNG ÔN THI HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ

KHỐI 10

 

Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

-                                 Cách mạng Hà Lan

-                                 Cách mạng tư sản Anh

Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

-                                 Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh.

-                                 Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ.

-                                 Kết quả và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập.

Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

-                                 Nước Pháp trước cách mạng

-                                 Tiến trình của cách mạng

-                                 Ý nghĩa cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu.

-                                 Cách mạng công nghiệp ở Anh

-                                 Hệ quả của cách mạng công nghiệp

 

 

 

...........JJJ chúc các em thi tốt JJJ………

 


NỘI DUNG ÔN THI HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ

KHỐI 11

 

Baøi 19: NHAÂN DAÂN VIEÄT NAM KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG PHAÙP XAÂM LÖÔÏC (TÖØ 1858 ÑEÁN TRÖÔÙC 1873)

 

Baøi 20: CHIEÁN SÖÏ LAN ROÄNG RA TOAØN QUOÁC.CUOÄC KHAÙNG CHIEÁN CUÛA NHAÂN DAÂN TA TÖØ NAÊM 1873 ÑEÁN NAÊM 1884.

NHAØ NGUYEÃN ÑAÀU HAØNG.

I.                  Thöïc daân Phaùp tieán ñaùnh Baéc Kyø Laàn thöù nhaát(1873).Khaùng chieán lan roäng ra Baéc Kyø:

II.               Thöïc daân Phaùp tieán ñaùnh Baéc Kyø laàn thöù hai.Cuoäc khaùng chieán ôû Baéc Kyø vaø Trung Kyø trong nhöõng naêm 1882-1884:

III.           Thöïc daân Phaùp taán coâng cöûa bieån Thuaän An.Hieäp öôùc 1883 vaø Hieäp öôùc 1884:

Baøi 21: PHONG TRAØO YEÂU NÖÔÙC CHOÁNG PHAÙP CUÛA NHAÂN DAÂN

VIEÄT NAM TRONG NHÖÕNG NAÊM CUOÁI THEÁ KYÛ XIX.

I.      Phong traøo Caàn Vöông buøng noå:

II.               Moät soá cuoäc khôûi nghóa tieâu bieåu trong phong traøo cCaàn Vöông vaø phong traøo ñaáu tranh töï veä cuoái TK XIX:

 

 

 

...........JJJ chúc các em thi tốt JJJ……

 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại