Cấu trúc đề kiểm tra môn Sử HKII
Cập nhật lúc: 15 Tháng Tư 2011 1:25:41 CH

.

CAÁU TRUÙC ÑEÀ THI MOÂN LÒCH SÖÛ HOÏC KÌ II

 

1. Caáu truùc ñeà thi cuûa khoái 10 + 11

     -     Goàm 3 – 4  caâu hoûi:

     + Naém vöõng kieán thöùc

     + Phaân tích, so saùnh söï kieän lòch söû

     + 9ñ naém vöõng kieán thöùc

     + 1ñ vaän duïng, phaân tích, so saùnh

-         Ñeà thi töï luaän

-         Thôõi gian laøm baøi 45 phuùt

 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại