NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KÌ 2 LỚP 12 NĂM HỌC 2010-2011
Cập nhật lúc: 14 Tháng Tư 2011 7:18:18 CH

.

+ Nội dung thi HK 2:
     1/ Phonology: ( Find the different sounds & stress patterns ) 
                                  - ( Unit 13-14-15-16)
   
    2/ Vocabulary :
                                    ( Unit 13-14-15-16)    
 
     3/ Word forms:
                                   ( Unit 13-14-15-16)
 
     4/ Prepositions:
                                  ( Unit 13-14-15-16)
 
     5/ Grammar – Structures :)
                                 (Unit 9-10-11-12-13-14-15-16)
-    Tenses
-    Transitive & Intransitive verbs
-    Double Comparison
-    Phrasal verbs
-    Adverbial clauses  
-    Passive voice
-    Any grammar points are included in the reading texts ( Units 13à 16)
           a/ Câu về chức năng giao tiếp :
           b/ Câu hỏi về điểm ngữ pháp trong bài: 
                  + Dạng điền từ hoặc cụm từ :
                  + Dạng cấu trúc câu: bổ xung một vế của câu :
                  + Dạng chuyển đổi câu: ( sentence transformation):
          c/ Cho dạng ‘error recognition’ từ các nội dung 2,3,4,5 đã nêu trên)
     6/ Reading comprehension:
A.     Guided cloze test :         
B.     Reading comprehension:  
 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại