DAP AN DE KIEM TRA DOT 2 _ HOC KY 2 _ MON ANH VAN 12
Cập nhật lúc: 07 Tháng Tư 2011 7:34:14 SA

DAP AN TU DE 721 -722-723-724

 


DAP AN DE KIEM TRA DOT 2 _  HOC KY 2 _ MON ANH VAN 12


KEY  721

 

DAP AN MCQ 1

 

1. B   2. A   3. B   4. D   5. C   6. D   7. C   8. B   9. A   10. B  

 

11. D   12. B   13. A   14. D   15. B   16. C   17. A   18. B   19. C   20. C  

 

21. C   22. B   23. D   24. C   25. B   26. C   27. B   28. B   29. D   30. B  

 

31. B   32. D   33. B   34. C   35. C   36. B   37. D   38. C   39. A   40. A  

 

DAP AN CLOZE TEST - 41-45

 

41. D   42. C   43. B   44. B   45. C  

 

DAP AN READING 46-50

 

46. D   47. B   48. D   49. B   50. C  

 

 

 

 

 

 

KEY 722

 

DAP AN -CLOZE TEST 1-5

 

1. C   2. A   3. B   4. C   5. C  

 

DAP AN READING 6-10

 

6. C   7. A   8. B   9. A   10. A  

 

DAP AN MCQ 2-11-50 

 

11. D   12. B   13. C   14. B   15. A   16. C   17. C   18. C   19. B   20. B  

 

21. A   22. B   23. A   24. A   25. C   26. C   27. C   28. A   29. D   30. B  

 

31. D   32. B   33. D   34. D   35. B   36. A   37. B   38. A   39. C   40. A  

 

41. C   42. D   43. B   44. D   45. A   46. A   47. B   48. B   49. B   50. D  

 

 

 

 

 

 

 

KEY 723

 

DAP AN READING -1-5

1. C   2. B   3. A   4. D   5. B

 

DAP AN CLOZE TEST - 6-10

 

6. C   7. B   8. D   9. B   10. C  

 

DAP AN-MCQ 3-11-50

 

11. D   12. A   13. C   14. D   15. A   16. B   17. B   18. B   19. A   20. D  

 

21. B   22. B   23. C   24. C   25. C   26. D   27. D   28. B   29. A   30. C  

 

31. C   32. B   33. A   34. B   35. C   36. D   37. C   38. B   39. D   40. D  

 

41. A   42. C   43. C   44. B   45. B   46. D   47. C   48. B   49. D   50. B  

 

 

 

 

KEY 724

 

DAP AN READING B - 1-5

 

1. A   2. D   3. D   4. A   5. C  

 

DAP AN MQC 3 - 6-45

 

6. C   7. C   8. C   9. C   10. B   11. B   12. D   13. B   14. A   15. B  

 

16. B   17. A   18. C   19. D   20. A   21. B   22. A   23. A   24. D   25. C  

 

26. C   27. A   28. B   29. D   30. B   31. C   32. B   33. B   34. B   35. A  

 

36. D   37. B   38. B   39. D   40. B   41. C   42. C   43. C   44. D   45. A  

 

DAP AN CLOZE TEST 46-50

 

46. D   47. A   48. A   49. C   50. B  Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại