NỘI DUNG KIỂM TRA ĐỢT 2 HKI 2 2011 KHỐI 11
Cập nhật lúc: 12 Tháng Ba 2011 2:44:41 CH

.

NỘI DUNG KIỂM TRA LẦN 2 – HK2

Khối 11 – môn tiếng Anh

 

A/ MULTIPLE CHOICE QUESTIONS:

  I/ Phonology :                Unit 12, 13, 14

( Pronunciation and stress )

II/ Vocabulary :                Unit 12, 13, 14

 III/ Grammar and structures : 

-        Relative clauses : omission of relative pronouns

-        Cleft sentences: Subject focus, object focus, adverbial focus

-        Cleft sentences in the passive

-        Conjunctions: both…and, not only…but also, either…or, neither…nor

IV/ Reading comprehension:

- Guided cloze test :          

- Reading comprehension:

Chủ đề : liên quan tới nội dung bài 12, 13, 14

B/ WRITING :     

* Sentence transformation :

* Sentence building :          

          Unit 12, 13, 14

Ghi chú:

- Dựa theo sách giáo khoa và đề cương

 

                                                                   

 

 Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại