ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1 HỌC KÌ 2 KHỐI 12
Cập nhật lúc: 21 Tháng Hai 2011 3:09:23 CH

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1 HỌC KÌ 2 KHỐI 12

KEY 721

DAP AN MCQ-1-40

1. B   2. D   3. B   4. D   5. C   6. C   7. B   8. C   9. D   10. D  

11. C   12. D   13. D   14. C   15. D   16. A   17. D   18. B   19. B   20. A  

21. D   22. A   23. D   24. B   25. B   26. B   27. B   28. B   29. B   30. C   

31. B   32. A   33. B   34. D   35. C   36. C   37. A   38. B   39. B   40. D  

 

DAP AN CLOZE TEST 41-45

41. B   42. C   43. C   44. C   45. D

 

DAP AN READING 46-50

46. A   47. B   48. A   49. B   50. C  

 

 

KEY 722

DAP AN CLOZE TEST 1-5

1. B   2. D   3. A   4. A   5. D  

 

DAP AN - MCQ 6-45

6. A   7. C   8. B   9. A   10. B   11. B   12. C   13. C   14. D   15. D  

16. B   17. C   18. C   19. B   20. D   21. B   22. A   23. C   24. A   25. B  

26. A   27. B   28. B   29. A   30. D   31. D   32. D   33. D   34. A   35. A  

36. A   37. D   38. D   39. B   40. C   41. A   42. B   43. C   44. C   45. C  

 

DAP AN READING 46-50 B

46. B   47. C   48. A   49. C   50. C  

 

KEY 723

DAP AN CLOZE TEST 1-5 B

1. C   2. D   3. D   4. A   5. D  

 

DAP AN READING 6-10

6. C   7. D   8. C   9. B   10. C  

 

DAP AN MCQ 11-50

11. A   12. D   13. B   14. B   15. B   16. C   17. B   18. D   19. B   20. C  

21. C   22. D   23. C   24. A   25. C   26. C   27. B   28. A   29. C   30. D  

31. D   32. C   33. A   34. B   35. D   36. C   37. D   38. B   39. B   40. B  

41. B   42. C   43. A   44. B   45. A   46. D   47. D   48. B   49. D   50. D  

 

KEY 724

 

DAP AN - 1-5

1. B   2. C   3. D   4. C   5. D

  

DAP AN - MCQ-6-45

6. B   7. B   8. D   9. C   10. D   11. B   12. D   13. C   14. C   15. A  

16. A   17. A   18. A   19. D   20. C   21. A   22. A   23. C   24. B   25. B  

26. D   27. B   28. C   29. B   30. B   31. B   32. A   33. B   34. A   35. D  

36. C   37. D   38. C   39. B   40. A   41. A   42. B   43. D   44. B   45. D  

 

DAP AN CLOZE TEST 46-50

 

46. C (1)   47. A (2)   48. B (3)   49. B (4)   50. A (5)  

 

 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại